Beleidsplan

Beleidsplan

RSIN:807907224

De stichting Christelijke Gemeente in Rotterdam wil een gemeenschap zijn voor Chinees sprekende en Nederlandse sprekende mensen, waarin God (Vader, Zoon en Geest) in het middelpunt staat en aanbeden wordt. We willen ons laten onderwijzen en opbouwen door het Woord van God, om toegerust en uitgezonden te worden als toegewijde volgelingen van Jezus Christus.

 

Bestuur:

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 5 leden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

 


Doelsteling:

De stichting heeft ten doel:

  1. leven uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen;
  2. betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
  3. het vormen van gemeenten in Nederland, zodat de grondbeginselen van de christelijke godsdienst, die zich concentreren op het geloof in Jezus Christus als verlosser de in Nederland Chinees sprekende en Nederlandse sprekende mensen kan bereiken;
  4. de samenwerking met andere gemeenten, zowel ten behoeve van Chinese als Nederlandse christenen;
  5. het stimuleren van het werk onder de Chinese jeugd en de tieners;
  6. de samenwerking met stichtingen die affiniteiten hebben met het verkondigen van het Evangelie in Nederland en in China.

 

Beleidsplan:

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a.    invulling te geven aan een Christelijke bediening met als grondslag de Bijbel, als het onfeilbaar Woord van God, zoals in zondagsdiensten, tienerdiensten, kinderenzondagschool, bijbelstudies, bidstond en homegroepen;
b.   het in stand houden en vaststellen van de geloofsbelijdenis en  geloofspunten op basis van de Bijbel in de dagelijkse leven.;
c. het onderhouden van contacten met gelijkgerichte organisaties binnen en buiten Nederland om gezamenlijk naar een geestelijke en praktische gemeenschap te streven.

 

Ons beloningsbeleid

De bestuursleden genieten geen beloning ook worden eventuele kosten gemaakt door bestuursleden en vrijwilligers in principe niet vergoed.

Pastorale medewerker die in dienst zijn vanaf 1-7-2018 zijn: de salarissen conform het minimumloon.